Ako bilang isang mag aaral essay

ako bilang isang mag aaral essay

Alternative learning System courses in the Philippines

Ang kakayahan ng bawat tao ay isang biyaya mula sa diyos. Ito ay dapat nating gamitin at linangin sapagkat nakapagbibigay ito sa atin ng sariling pagkakakilanlan. Maraming sikat na tao ang nakilala dahil sa kanilang kakayahan. Ilan sa mga halimbawa ay sina liza macuja bilang sikat na mananayaw, leah Salonga bilang sikat na mang-aawit, julian Felipe bilang sikat na kompositor, si manny pacquio bilang sikat na boksingero, at si Presidente corazon Aquino bilang sikat sa kanyang demokratikong pamumuno. Mahalaga na malaman mo ang iyong mga kakayahan bilang isang bata. Ang mga ito ay dapat na patuloy na nililinang o pinauunlad para higit na magkaroon nang tiwala sa sarili.

Alternative learning System (Filipino) courses in the

Pansinin naman natin ang mga kumanta, tumula, sumayaw, at nagdudula-dulaan. Naipakita ba. 7 inyong mga kamag-aral ang kanilang lakas ng assignments loob sa pagtatanghal? Ano naman ang ipinakita ng ikatlong grupo? Suriin naman ang kanilang pagpapakitang gilas. Bakit kayo may lakas ng loob na ipakita ang inyong mga natatanging kakayahan? Punan ang kard sa ibaba. Gawin ito sa isang malinis na papel. Ako ako ay (baitang) ng (paaralan) kaya ibabahagi ko ang aking kakayahan sa tuwing Isapuso natin larawan. 8 Tandaan Natin Lahat tayo ay may kani-kaniyang kakayahan. Ilan sa mga ito ay ang kahusayan sa pag-awit, pag-arte, pagsasayaw, pagtula, pagsulat, pagguhit, isport, at iba.

Kaya na ninyo ang magplano ng isang pagtatanghal o palabas para maipakita ang inyong mga natatanging kakayahan. lahat ng mga mahuhusay sa pagguhit ay magsama- sama upang mag-isip at gumawa ng mga likhang sining na maaaring maipaskil sa isang bahagi ng dingding/pader ng silid-aralan. Ang mga mahuhusay umawit, sumayaw, tumula, at umarte ay magsama-sama upang magplano naman ng isang natatanging palabas o pagtatanghal. magsama-sama naman sa isang grupo kung ang inyong mga kakayahan ay hindi nabanggit sa dalawang naunang pangkat. Umisip ng isang gawain na makapagpapakita ng natatanging kakayahan para sa isang palabas o pagtatanghal. Gawain 3 Ang Araw ng Pagtatanghal Ipakita plan ninyo ang iyong napagkasunduang palabas o pagtatanghal at pagkatapos ay sagutin ang sumusunod na tanong. Ano ang masasabi ninyo tungkol sa mga iginuhit ng inyong kamag-aral? Bigyan sila ng kaukulang pagsusuri.

ako bilang isang mag aaral essay

Fashion pulis: fb scoop

Sa mga itinala mong summary kakayahan, alin sa mga ito ang palagi mong ginagawa? Masaya ka ba kapag naipapakita mo ang kakayahang ito sa ibang tao? Ano ang dapat mong gawin kapag medyo kinakabahan long ka pa sa pagpapakita ng iyong kakayahan? Gawain 1 Ano-ano ang mga kayang-kaya kong gawin kahit na ako ay nag-iisa? Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Mga kaya kong gawin:. 6 Gawain 2 Magplano kayo! Alam na ninyo ang inyong mga kakayahan.

Ito ay para sa kakayahan mo na hindi mo nakita sa mga kahon. Suriin mo ang iyong sarili. Isipin mo ang iyong natatanging kakayahan. Isulat o iguhit ito sa iyong kuwaderno. Lagyan ito ng pamagat na Ito naman ang aking Natatanging kakayahan! O kung anong pamagat ang gusto. Ito naman ang aking Natatanging kakayahan!? 5 Sagutin ang sumusunod na tanong batay sa mga kakayahang iyong inilista o iginuhit:.

Lorraine marie badoy dismisses

ako bilang isang mag aaral essay

Essay on, pollution, complete, essay for Class 10, Class

1 Yunit i tungkulin ko save sa aking Sarili at Pamilya. 2 Aralin 1 kaya ko, sasali ako! Ang bawat tao ay may natatanging kakayahan. Bilang batang thesis mag-aaral, unti-unti mong natututunan at nalalaman ang mga kakayahang ito. Mahalaga na ito ay iyong mapaunlad.

Alamin kung papaano mo ito gagawin. Gawain 1 Pagmasdan ang mga batang nakaguhit sa bawat kahon. 3 nais kong tularan ang batang_ gawain 2 Ngayon naman ay tingnan mo ang mga bata na nasa larawan. Ipinakikita rito ang kanilang mga natatanging kakayahan. 4 Bigyang pansin ang kahon na walang nakaguhit na bata kundi ang isang tandang pananong (?).

Iv talaan ng Nilalaman Yunit i tungkulin ko sa aking Sarili at Pamilya aralin 1 kaya ko, sasali ako! Aralin 2 Iniatang na gawain, kaya kong Gawin Aralin 3 Hawak ko: Tatag ng loob Aralin 4 Matatag ako, kaya kong Gawin! Aralin 5 Malusog na katawan, damdamin, at kaisipan: Pangalagaan Aralin 6 Sama-sama kaligtasan, panghawakan! Aralin 7 Panalo ako! Sa Isip, salita, at Gawa Aralin 8 Pamilyang Nagkakaisa, tahanang Masaya aralin 9 ako ang Simula! Yunit ii mahal ko, kapuwa ko aralin 1 Mga may karamdaman: Tulungan at Alagaan!


Aralin 2 Mga may karamdaman: Dalawin at Aliwin! V aralin 3 Mga may kapansanan: Mahalin at Igalang! Aralin 4 kakayahan mo, pahahalagahan Ko! Aralin 5 Maging Sino ka man, dapat Igalang! Aralin 6 Kapuwa ko, nauunawaan Ko! Aralin 7 Magkaiba man tayo aralin 8 ikaw at ako ay masaya! Tayo ay magkaisa yunit iii para sa kabutihan ng Lahat Sumunod tayo aralin 1 kaugaliang Pilipino, mahalin at Panatilihin Aralin 2 Kalugod-lugod ang Pagsunod Aralin 3 Sumunod tayo sa tuntunin Aralin 4 Ugaling Pilipino ang Pagsunod Aralin 5 Kalinisan, nagsisimula sa tahanan Aralin 6 Magtutulungan. Vi aralin 8 Aralin 9 kaya nating Sumunod Laging Handa yunit iv paggawa nang Mabuti, kinalulugdan ng diyos Aralin 1 Pananalig sa diyos Aralin 2 Paniniwala mo, iginagalang ko aralin 3 Pag-asa: Susi para sa minimithing Pangarap Aralin 4 Ang Pag-asang mayroon ako, ibinabahagi.

High, rated, mattress, reviews

Layunin ng kagamitang ito na mapatnubayan ka sa paglinang ng iyong kakayahan gamit ang mga batayan revelation at kaugnay na pagpapahalaga na magpapaunlad sa iyong pagkatao. Inaasahan na ang mga araling isinaayos at iniayon sa apat na kuwarter ng iyong pag-aaral ay iyong kawiwilihan at tiyak na pinili ng mga manunulat ang ibat ibang gawain at pagsasanay na maging orihinal mula sa karanasan sa tulong ng mga tula, awit, sanaysay, kuwento. Hinati sa apat na yunit ang kabuuan ng Kagamitan ng Mag-aaral na magiging kaibigan mo araw-araw. Yunit 1- tungkulin ko sa aking Sarili at Pamilya yunit 2- mahal ko kapuwa ko yunit 3- para sa kabutihan ng Lahat, sumunod tayo yunit 4- paggawa nang Mabuti, kinalulugdan ng diyos Katulad sa una at ikalawang baitang ginamit at nasundan mo ang mga hakbang. Nakahanda ang iyong guro na gabayan ka sa mga prosesong gagamitin sa pagsasagawa ng mungkahing gawain na maaring pang- indibidwal o pangkatan. Ginamit upang maging makahulugan ang sumusunod na hakbang o gawain sa pagkatuto: Alamin Natin, Isagawa natin, Isapuso natin, Isabuhay natin, at Subukin Natin. Inaasahang sa pagtatapos mo ng ikatlong baitang, maipamamalas mo ang pag-unawa sa mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga tungo sa maayos na pamumuhay na may mapananagutang pagkilos at pagpapasya para sa sarili, kapuwa, bansa, at sa diyos.

ako bilang isang mag aaral essay

Salamat Tagapag-ambag: Rosalinda. Mendoza tagaguhit: Randy. De guia tagapagtala: Gabriel paolo. Ureta taga-anyo: Ferdinand. Bergado pangalawang Tagapangasiwa: Joselita. Gulapa punong Tagapangasiwa: Marilou. Iii paunang Salita para sa katulad mong mag-aaral ang inihandang Kagamitan ng Mag-aaral na ito na magagamit mo sa pag-aaral ng Edukasyon sa pagpapakatao sa ikatlong baitang.

E-mail Address: Mga bumuo ng Kagamitan ng Mag-aaral. Hidalgo, tagasuri at Editor:. Santos Manunulat: Maria carla. Roson, rosa Anna. Habijan, Irene de robles Tagakonteksto: severa.

Isinasaad ng seksiyon 176 ng Batas. Pambansa bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Ang mga akda / materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsikapang mahanap at mahingi ang pahintulot ng mga may karapatang-ari upang magamit ang mga akdang ito. Hindi inaangkin ni business kinakatawan ng mga tagapaglathala (publisher) at may-akda ang karapatang-aring iyon.

Write now: The complete Program For Better Handwriting

Successfully reported this slideshow. 3 tagalog es. Upcoming SlideShare, loading in 5, no downloads, no notes for slide. Edukasyon sa pagpapakatao, kagamitan ng Mag-aaral, tagalog. Kagawaran ng Edukasyon, republika ng Pilipinas, ang kagamitan sa pagtuturong ito ay magkatuwang na inihanda plan at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa kagawaran ng Edukasyon. Mahalaga sa amin ang inyong mga puna at mungkahi. Edukasyon sa pagpapakatao ikatlong baitang, kagamitan ng Mag-aaral sa tagalog, unang Edisyon, 2014. Isbn: paunawa hinggil sa karapatang-sipi.


Ako bilang isang mag aaral essay
all articles 51 articles
Market hospitality services, manage demand, and optimize revenue. We promote ourselves as college paper writing service that has earned its popularity by delivering outstanding quality articles. 2017 18 middot qualification for contractual appointment middot primary holiday homework 201718.

6 Comment

  1. Sixth Form College Entrance personal Statement. Pages in category book. Article field: Gastronomy, hotel, business, tourism Author:. the overwhelmed Small Business Owner Resources, guides and help for business plan writing Templates for Entrepreneurs Writing. Specified and developed the front end of a xml-based B 2B client/server system for the mortgage industry. Do you better learn the 2002 riots in may 31, 1950, as listed by him pm narendra modi with president barack obama.

  2. Dan Destroyed my english. Automatic works cited and bibliography formatting for mla, apa and Chicago/Turabian citation styles. 1 hazlitt's "On going a journey " is to be found in Table talk, essays on Men and Manners (1822). Difficulties in making a movie from a book essay. me before you, jojo moyes me before you is a romance novel written by jojo moyes.

  3. day essay perfect Prague a perfect day, the day essay proving their interpretation - reliable homework online writing service? Same day essay discount i can predict my future essay is it ok if my college. The cover of Daring do and the quest for the sapphire Stone. A journey boat is always very pleasant. Follow these steps when writing an essay, whether you re writing a college. All in all, mead dumfound, his.

  4. Ang pag-aaral ay nagbibigay sa atin ng kakayahang maging mas mabubuting. Marahi l ay isang magandang set ng mga kutsilyo, isang mesang pangkusina.

  5. Hangad ay maayos na kinabukasan. Para sa hinaharap. Ako bilang isang kabataan kaya ngayon pa lang ay sisimulan ko nang maging isang ma buting mamamayan magagawa ko ito sa pamamagitan ng pag-aaral. Ang pag-aaral ng ebanghelyo ay hindi nilayon na maging isang karanasan. Niya, bilang mga magulang at tagapagturo ng ebanghelyo, kayo at ako.

  6. Mahalaga na malaman mo ang iyong mga kakayahan bilang isang bata. Kinakaranggal ko ang pagiging pilipino at bilang isang manggawa sanbsp. Ho me uncategorized ako bilang isang mag aaral essay help oklahoma state. Tungkulin bilang mag aaral inaasahan ko noel na maibigay mo sa akin angiyong p royekto sa itinakdang araw ng pasahanOpo maam, makakaasa. Tula Ng Isang Mag-aaral. Elaiza mairim rcia ako, isang mag-aaral na nangangara.

  7. Contextual translation of ako, bilang isang mag aaral into tagalog. Hu man translations with examples: mymemory, world s Largest Translation Memory. Contextual translation of papel sa buhay bilang isang mag aaral into e nglish. Na masuklian lahat ng paghihirap nila para makapagtapos ako ng pag aaral. I 3 Edukasyon sa pagpapakatao kagamitan ng Mag-aaral Tagalog. Ga wain 1 Ano-ano ang mga kayang-kaya kong gawin kahit na ako ay nag-iisa.

Leave a reply

Your e-mail address will not be published.


*